Uitgangspunt van het bestuur is dat iedereen die belangstelling heeft voor schaken, welkom is bij onze club. Ook om die reden is onze contributie al vele jaren geen cent hoger dan strikt noodzakelijk is.

Lidmaatschappen

Schaakclub Westerwolde kent vier soorten contributie. Voor volwassen leden bedraagt de contributie 90 euro per kalenderjaar. Jeugdleden betalen de helft, ofwel 45 euro. Ook is een dubbel lidmaatschap mogelijk, voor leden die al lid zijn van een andere schaakclub; hun contributie bedraagt slechts 50 euro. Tenslotte is het mogelijk de club als donateur te steunen. Donateurs betalen 35 euro per jaar, of een bedrag naar draagkracht in overleg met het bestuur. Soms gaat het hierbij om oud-leden die hun club graag willen blijven ondersteunen.

Opzegging

De contributie is verschuldigd per kalenderjaar en wordt begin van het nieuwe jaar in rekening gebracht. Opzegging van lidmaatschap kan tot uiterlijk 30 september van het lopende jaar. Zonder opzegging loopt het abonnement automatisch een kalenderjaar door, aangezien de club bij ontijdige opzegging verplichte afdracht verschuldigd blijft aan de KNSB. Opzeggingen kunnen uitsluitend per mail worden gemeld aan het secretariaat.

Alle contributiegelden dienen te worden overgemaakt op onze clubrekening NL07 RABO 0306 3216 61 t.n.v. penningmeester J. van Ginkel, onder vermelding van het kalenderjaar waarop de betaling betrekking heeft.

Beroep op gemeente

In bijzondere gevallen is het mogelijk een beroep te doen op de gemeente Westerwolde op basis van de participatiewet. Speciaal bedoeld voor mensen met een laag inkomen, op of net boven bijstandsniveau. Aan hen verstrekt de gemeente jaarlijks maximaal 120 euro voor het afsluiten van abonnement of lidmaatschap op diverse clubs en verenigingen. Deze minima-regeling geldt ook voor Schaakclub Westerwolde.